Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakład Aktywności Zawodowej " Celestyn" zatrudni osobę niepełnosprawną Monika Batorowicz 2023-04-13 13:33:05
Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny Monika Batorowicz 2023-04-13 13:26:12
Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny Monika Batorowicz 2023-04-13 13:24:58
Dodatek mieszkaniowy Monika Batorowicz 2023-04-12 14:15:27
Karta Dużej Rodziny Monika Batorowicz 2023-04-12 13:59:45
Monika Batorowicz 2023-04-12 13:52:27
Monika Batorowicz 2023-04-12 13:43:28
Pomoc Społeczna Monika Batorowicz 2023-04-12 13:25:37
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Monika Batorowicz 2023-03-09 10:38:59
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Monika Batorowicz 2023-03-09 10:38:17
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych Monika Batorowicz 2023-03-09 10:18:10
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych Monika Batorowicz 2023-03-09 10:17:33
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych Monika Batorowicz 2023-03-09 10:15:50
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych Monika Batorowicz 2023-03-09 09:59:08
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej Monika Batorowicz 2023-03-09 09:58:36
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka Monika Batorowicz 2023-03-09 09:58:13
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej Monika Batorowicz 2023-03-09 09:57:28
Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie dupliktu Monika Batorowicz 2023-03-09 09:56:49
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021r., poz. 1744) Monika Batorowicz 2023-03-09 09:53:48
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW Monika Batorowicz 2023-03-07 12:18:45
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY Monika Batorowicz 2023-03-07 12:16:41
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Monika Batorowicz 2023-03-07 12:15:23
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Monika Batorowicz 2023-03-07 12:14:24
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (załącznik) Monika Batorowicz 2023-03-07 12:12:23
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Monika Batorowicz 2023-03-07 12:11:49
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz.1205 ) Monika Batorowicz 2023-03-07 12:09:07
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2022 r., poz. 1205) Monika Batorowicz 2023-03-07 12:06:56
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz 121) Monika Batorowicz 2023-03-07 12:04:13
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz 121) Monika Batorowicz 2023-03-07 12:02:50
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYK I SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Monika Batorowicz 2023-03-07 12:00:24
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYK I SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Monika Batorowicz 2023-03-07 11:59:43
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2022 r., poz. 726) Monika Batorowicz 2023-03-07 11:53:01
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.(M.P. z 2022 r., poz. 913) Monika Batorowicz 2023-03-07 10:43:21
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA Monika Batorowicz 2023-03-07 10:36:00
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Monika Batorowicz 2023-03-07 10:35:19
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Monika Batorowicz 2023-03-07 10:33:17
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Monika Batorowicz 2023-03-07 10:32:26
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM. Monika Batorowicz 2023-03-07 10:31:47
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Monika Batorowicz 2023-03-07 10:27:20
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Monika Batorowicz 2023-03-07 10:23:42