Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.  Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zadania zespołów interdyscyplinarnych

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Grupy robocze

Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych  w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zadania grup roboczych

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołów będą musieli zachować szczególną poufność i składać specjalne oświadczenia, w których będą się zobowiązywać do ochrony informacji i danych, które uzyskały przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jak również po zakończeniu pracy w zespole. 

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr RZ – 054/19 Wójta Gminy Przeworno z dnia 30  sierpnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 W skład Zespołu wchodzą:

  1. Joanna Żukowska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przewornie,
  2. Katarzyna Nowacka – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Przewornie,
  3. Joanna Kowalczyk – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przewornie,
  4. Małgorzata Malinowska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie,
  5. Izabela Szewczyk – przedstawiciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   w Przewornie,
  6. Maria Łuczak – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie,
  7. Adriana Wybrańska – Kałuża – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Strzelinie.

Zespół  w/w składzie wyłonił:

Przewodniczącego – Panią Joannę Żukowską
Z-cę Przewodniczącego – Panią Joannę Kowalczyk
 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie, ul. Kolejowa 4A, tel. 74 8102731, fax 748102731, adres e-mail: gops@przeworno.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Brzezińska 20-09-2019 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Brzezińska 17-04-2023 09:31