Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.  Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Zadania zespołów interdyscyplinarnych

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sadowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.                                  

Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy  z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Grupy diagnostyczno-pomocowe

Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe, których celem  i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. W skład grupy diagnostyczno-pomocowej obligatoryjnie wchodzą:

1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

2) funkcjonariusz Policji,

mogą także wchodzić:

1) pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;

2) asystent rodziny;

3) nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;

4) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;

5) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową   w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także żołnierz Żandarmerii Wojskowej.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zadania grup diagnostyczno-pomocowych to w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury "Niebieskie Karty", oceny sytuacji domowej osób

doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury  "Niebieskie Karty" pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa  w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury "Niebieskie Karty";

8) zakończenie procedury "Niebieskie Karty";

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury "Niebieskie Karty",

b) wszczęcia procedury "Niebieskie Karty";

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury "Niebieskie Karty".

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Uchwała Nr LVII/258/23 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 czerwca 2023r. określa  tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr RZ – 071/23 Wójta Gminy Przeworno z dnia 1 września 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 W skład Zespołu wchodzą:

  1. p. Agnieszka Brzezińska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przewornie,
  2. p. Joanna Żukowska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Przewornie,
  3. p. Karolina Rowicka – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przewornie,
  4. mł. asp. Eryk Świerczyński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie,
  5. p. Izabela Szewczyk – przedstawiciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   w Przewornie,
  6. p. Magdalena Łopata - przedstawiciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   w Przewornie,
  7. p. Maria Łuczak – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie,
  8. p. Adriana Wybrańska – Kałuża – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Strzelinie.
  9. p. Jacek Bury - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Zespół  w/w składzie wyłonił:

Przewodniczącego – Panią Agnieszkę Brzezińską
Z-cę Przewodniczącego – Panią Joannę Żukowską
 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie, ul. Kolejowa 4A, tel. 74 8102731, fax 748102731, adres e-mail: przemoc.zi@przeworno.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Brzezińska 20-09-2019 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Brzezińska 25-03-2024 14:27