Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Pomoc Społeczna

 

Pomoc społeczna

jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

- pieniężnych

- niepieniężnych

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

   1.  ubóstwa
   2.  sieroctwa
   3.  bezdomności
   4.  bezrobocia
   5.  niepełnosprawności
   6.  długotrwałej lub ciężkiej choroby
   7.  przemocy w rodzinie
   7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
   8.  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
   9.  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
        gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
  10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
        całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
  11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
  12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  13. alkoholizmu lub narkomanii
  14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
  15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1.  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00zł,
  2.  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00zł
       zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
  3.  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
       osobę w rodzinie

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów  wymienionych w w/w art. 7 pkt 2-15.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3-lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

  1.  Zasiłek stały
  2.  Zasiłek okresowy
  3.  Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek stały przysługuje:

  1.  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2.  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,  jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza - całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Jednocześnie kwota zasiłku stałego nie będzie mogła być niższa niż 100 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka  i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:

- długotrwałą chorobę

- niepełnosprawność

- bezrobocie

- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy przysługuje:

  1.    osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

  2.    rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

  1.  w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 776,00zł a dochodem tej osoby,
  2.  w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny  a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,- zł. miesięcznie.
Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny i  określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

W 2024r.  minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  2. w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem tej rodziny.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia  socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne - przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Zasiłek celowy.
Specjalny zasiłek celowy.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależniona - mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Świadczenia niepieniężne.

  1.  Praca socjalna.
  2.  Schronienie
  3.  Posiłek
  4.  Niezbędne ubranie
  5.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  6.  Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
  7.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  8.  Sprawienie pogrzebu
  9.  Poradnictwo specjalistyczne

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Czesława Kościuszko 22-07-2008 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Batorowicz 22-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Brzezińska 17-04-2024 10:16