Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017. Agnieszka Brzezińska 2018-03-29 10:06:12
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r, poz. 554) Agnieszka Brzezińska 2018-03-19 10:52:35
OBJAŚNIENIA DO WZORU WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE JEJ DUPLIKATU Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 13:08:57
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 13:07:09
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 13:04:16
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 13:01:48
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 12:58:53
Obajśnienia do wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 12:56:40
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 12:56:33
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 12:53:04
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 12:53:03
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 12:53:02
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2018-01-08 12:53:01
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny Agnieszka Brzezińska 2018-01-02 08:24:04
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Agnieszka Brzezińska 2017-12-07 08:16:05
Regulamin Organizacyjny Agnieszka Brzezińska 2017-12-01 09:16:34
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie Agnieszka Brzezińska 2017-12-01 08:57:42
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie Agnieszka Brzezińska 2017-12-01 08:56:17
Fundusz Alimentacyjny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-12-01 08:28:00
Program "Rodzina 500 plus" - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-12-01 08:23:06
Świadczenia Rodzinne - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-11-29 09:09:25
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Agnieszka Brzezińska 2017-11-15 09:18:04
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Agnieszka Brzezińska 2017-11-15 09:11:54
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Agnieszka Brzezińska 2017-10-24 12:20:17
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz.U. z 2017r. poz.1851) Agnieszka Brzezińska 2017-10-23 14:36:13
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz.U. z 2017r. poz.1851) Agnieszka Brzezińska 2017-10-23 14:35:11
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny Agnieszka Brzezińska 2017-10-05 12:09:22
Informacja dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przeworno. Agnieszka Brzezińska 2017-09-28 10:31:25
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r, poz. 1769) Agnieszka Brzezińska 2017-09-27 10:30:15
Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie dochodu z gospodarstwa rolnego Agnieszka Brzezińska 2017-09-26 10:28:19
Agnieszka Brzezińska 2017-09-12 12:38:00
Agnieszka Brzezińska 2017-09-12 12:35:06
Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:59:09
Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:46:44
WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:45:51
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:44:55
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:44:10
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:43:02
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:41:55
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:41:09