Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Agnieszka Brzezińska 2020-05-12 08:25:31
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:31:17
Informacja dodatkowa Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:27:36
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:26:53
Rachunek zysków i strat jednostki Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:26:16
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:24:40
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:23:22
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:22:31
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:22:11
Oferta Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Mikoszowie Agnieszka Brzezińska 2020-04-30 13:06:01
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 13:05:19
Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:59:59
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:59:44
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:59:28
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:57:33
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:56:15
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:56:07
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:54:48
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:54:17
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:48:50
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:48:11
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:47:57
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM. Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:21:18
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:20:02
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:16:58
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:16:53
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:16:30
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:08:14
Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:48:33
Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:48:27
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:48:18
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:40:52
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:39:12
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:35:47
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:33:21
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-02 14:52:29
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-04-02 14:42:27
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-04-02 14:41:49
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-04-02 14:39:39
INFORMACJA dotyczącą organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie Agnieszka Brzezińska 2020-03-30 12:50:22