Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:45:01
Podprogram 2019 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:42:46
Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:42:43
(zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:42:19
Podprogram 2019 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:42:16
Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:39:26
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:38:02
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:37:09
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:36:51
Podprogram 2019 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:36:05
Podprogram 2019 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:33:07
- dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:27:24
Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:25:24
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:24:42
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:24:04
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:23:12
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:22:42
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:21:40
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:21:39
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:21:38
- dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:18:55
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-05-13 12:16:24
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Agnieszka Brzezińska 2020-05-12 08:25:31
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:31:17
Informacja dodatkowa Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:27:36
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:26:53
Rachunek zysków i strat jednostki Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:26:16
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:24:40
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:23:22
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:22:31
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-05-07 07:22:11
Oferta Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Mikoszowie Agnieszka Brzezińska 2020-04-30 13:06:01
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 13:05:19
Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:59:59
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:59:44
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:59:28
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:57:33
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:56:15
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:56:07
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:54:48