Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Kto i na jakich zasadach kieruje asystenta do rodziny?

Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane do rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych.

  1. W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j  Dz. U. z 2023r, poz. 901 ze zm.). W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Schronisko dla nieletnich lub Zakład Poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad, a następnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.
  2. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.
  3. Jeżeli z analizy sytuacji rodziny wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do Kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.
  4. Po otrzymaniu wniosku, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.

          Zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2024 poz. 177), do których należy m. im.:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie  w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie  przyjęciem na siebie roli

                    RODZINY WSPIERAJĄCEJ

 

Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca musi pochodzić z bezpośredniego otoczenia dziecka przebywającego  w rodzinie, która ma zostać objęta pomocą rodziny wspierającej z powodu przeżywania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przez pojęcie bezpośredniego otoczenia należy rozumieć w szczególności środowisko sąsiedzkie, rodziny zaprzyjaźnione. Rodzinę wspierającą mogą tworzyć zarówno osoby spokrewnione, jak i niespokrewnione.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci, ale również takich  wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt /burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na  podstawie przepracowanego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną  wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są  do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Rodzinie wspierającej przysługuje jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewiduje wynagrodzenia dla rodziny wspierającej za pełnienie funkcji.

 

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta rodziny oraz na temat rodzin wspierających  można uzyskać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie

ul. Kolejowa 4A

57-130 Przeworno

Tel. 74/810 27 31

e-mail: gops@przeworno.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Brzezińska 12-09-2017 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Brzezińska 12-09-2017 12:38