Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Ogłoszenie w sprawie opiekuna prawnego

O G Ł O S Z E N I E

 

 

                    Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie poszukuje  kandydata na opiekuna prawnego dla osoby  całkowicie  ubezwłasnowolnionej, będącego mieszkańcem Przeworna.

           Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych , czyli pełnoletnia , nie ubezwłasnowolniona oraz  korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd  wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią , stanem zdrowia  pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Opiekunem prawnym nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub  we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub  zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej  prosimy o kontakt osobisty z Kierownikiem  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie, ul. Kolejowa 4A.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Brzezińska 28-05-2020 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Brzezińska 28-05-2020 13:54