Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Dodatek Mieszkaniowy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U Nr 71 z 2001r. poz.734/, reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz właściwość organów  w tych sprawach oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817/.
 

DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom  lokali mieszkalnych,

 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 5. osobom  zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na  przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza  175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury, obowiązującą w pierwszym dniu miesiąca, od którego zostaje przyznany dodatek.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz  dodatku mieszkaniowego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim, stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa do tego lokalu.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ zwana dalej " normatywną powierzchnią" w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35m2   -  dla 1 osoby,

 2. 40m2   -  dla 2 osób,

 3. 45m2    -  dla 3 osób,

 4. 55m2   -  dla 4 osób,

 5. 65m    -  dla 5 osób,

 6. 70m2     -    dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna  poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których  mowa w ustawie a dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 1. 30% albo,

 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w  powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą  stanowiącą wydatki  poniesione  przez osobę  otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 15% dochodów  gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,

 2. 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,

 3. 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek  mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia  miesiąca  następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco  należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli  uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie  wyżej   określonym  wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, osoba  pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić  dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, w wysokości 100% naliczonych i ponoszonych wydatków.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Czesława Kościuszko 22-07-2008 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesława Kościuszko 22-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Czesława Kościuszko 22-07-2008 12:58